Aktuální výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Příjem žádostí o poskytnutí podpory od 25. 9. do 18. 12. 2013
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – OSA 4
V rámci této prioritní osy lze podávat žádosti o dotace na následující projekty:

 • sběrné dvory,
 • sběrné nádoby,
 • kompostárny,
 • rekultivace starých skládek,
 • odstranění nepovolených skládek,
 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Výše dotace: do 85 % způsobilých výdajů projektu.
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.
Povinné přílohy dokládané k žádosti:

 • územní rozhodnutí s nabytím právní moci,
 • případně stavební povolení, projektová dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet,
 • analýza potenciálu tvorby odpadů.

Způsobilí žadatelé:

 • obce a města, svazky obcí, kraje
 • podnikatelské subjekty - FO, příspěvkové organizace, vysoké školy, občanská sdružení aj.
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více