Dotace na FOVOTOLTAIKU PRO PODNIKATELE

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

(MPO – Národní plán obnovy)

Příjem žádosti o dotaci: od 22. 3. 2022

Ukončení příjmu žádosti o dotaci: do 30. 6. 2022

Místo realizace projektu: celá ČR vč. Prahy

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději: do 31. 11. 2023

 

Alokace:

Aktivita a) 3 000 000 000 Kč – žadatelem vlastník nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost

Aktivita b) 1 000 000 000 Kč – žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy

 

Výše podpory: 

35 % na fotovoltaické systémy

50 % pro systém akumulace

 

Oprávnění příjemci podpory: malý, střední a velký podnik

 • Podnikající fyzická osoba tuzemská
 • Veřejná obchodní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Společnost komanditní
 • Akciová společnost
 • Družstvo a další

Podporované aktivity:

 • Instalace FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, sklad apod.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně
 • Podpora na akumulaci elektrické energie – pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE

Způsobilé výdaje:

 • Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) – RDS, SKP nebo DSPS
 • Inženýrská činnost ve výstavbě

Další podmínky výzvy:

 • Lze uplatnit pouze jedno místo realizace = jedno odběrné místo nebo předávací místo
 • V rámci jednoho odběrného nebo předávacího místa může žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci
 • Není nutné zpracovávat Energetický posudek
 • Nebudou podporovány projekty pro umístění FVE na zemi!
 • Nejsou podporovány instalace FVE na obytných budovách (bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • Prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, případně části nemovitosti, např. střechy – vlastnictví (výpis z KN) či nájemní smlouva
 • Žadatel musí předložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě či Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
 • Připojení musí být nejpozději do 31. 8. 2023
 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu FVE
 • Musí se jedna o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů
 • Příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny nižší cenou, než je v daném místě a čase obvyklé
 • Udržitelnost projektu je 5 let – po tuto dobu nesmí být investice prodána nebo zcizena
 • Žadatel o dotaci musí mít zapsán skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů
 • Žadatel musí mít v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky za min. poslední dvě uzavřená zdaňovací období
 • Dotace je proplacena až po uhrazení nákladů žadatele
 • Po akceptaci žádosti o dotaci následně bude potřeba předložit Stavební povolení nebo ohláška stavebního úřadu, případně potvrzení úřadu, že realizace FVE nevyžaduje výše uvedená povolení. V případě výroben do 20 kWp instalovaného výkonu není nutné dokládat stavební povolení a pouze v relevantních případech bude doložen uzemní souhlas/rozhodnutí – proto je vhodné záměr řešit na úřadě před samotnou realizací
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více