Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Dotace je určena na:

1. výstavbu kanalizace pro veřejnou potřebu za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci

2. výstavbu kanalizace za předpokladu související výstavby ČOV

3. výstavbu, modernizaci a intenzifikace ČOV s kapacitou nad 50 EO včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány)

4. výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (maximální výše podpory na jeden projekt 50 mil. Kč)

Žádat mohou:

  • obce/města
  • dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy

Celková výše podpory na jeden projekt činí max. 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Zahájení příjmu žádostí: 1. listopadu 2019 - ukončení příjmu žádostí: 31. ledna 2020.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.

Způsobilé výdaje jsou:

  1. Projektová příprava, dozor stavby - PDP, studie, zadávací dokumentace dle zákona o zadávání VZ, plány BOZP, odborné posudky, manažerské řízení přípravy a realizace projektu, AD a TDI
  2. Nákup nemovitosti - maximálně do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt
  3. Přímé realizační náklady - výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci + výdaje na dokumentaci skutečného provedení

Zvýhodněny budou např. žadatelé nacházející se v NP, CHKO, NATURA 2000, s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, jejíž náklady budou u vodovodů do 75 000 Kč na nově připojeného obyvatele nebo do 90 000 Kč na nově připojeného EO u kanalizací. Překročení limitů je možné v případě odůvodnění navrženého řešení.

Společnost GARANTA CZ a.s. je Vám připravena pomoci s realizací vašeho projektu.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více