Dotace na výsadbu stromů a hospodaření s vodou

Níže zasílám bližší informace k vyhlášeným výzvám na výsadbu stromů a hospodaření s vodou.

Bližší informace k výzvě č. 4/2021 v rámci NPŽP na výstavbu stromů:

KDO může žádat?

 • subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace (vlastnictví pozemku, trvalé bydliště v místě realizace, nájemní smlouva, sídlo provozovny), s výjimkou politických stran a hnutí

NA CO lze získat podporu?

 • materiál související s výsadbou, ochranou, ošetření a péči – pořízení sazenic, substrátu, kotvení, ochrana kmene stromu, hnojivo, ochrana proti okusu aj. (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
 • zajištění závlahy vč. vaků (1 000 Kč/strom)
 • zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace)

KDY lze žádat?

 • Od 2. 8. 2021 do 30. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace

KOLIK lze získat?

 • minimální výše dotace na jeden projekt činí 151 000 Kč
 • maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 000 Kč
 • míra dotace celkem 100 %

JAKÉ jsou podmínky žádosti o dotaci?

 • 1 katastrální území = 1 žádost
 • projekt musí být realizován na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů
 • výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku
 • nesmí se jednat o oplocenou plochu ani částečně oplocenou plochu ve vlastnictví fyzické osoby
 • odborný posudek musí být zpracován odborně způsobilou osobou (s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví – stačí dokončené středoškolské vzdělání)
 • předmětem podpory není výsadba stromů sloužících k podnikatelským účelům (plantáže, sady), výsadba na pozemcích plnící funkci lesa, výsadba plnící funkci živého plotu, herních prvků či živých staveb
 • práce s výsadbou, kácení stromů a pořízení nebo pronájem nástrojů a nářadí nejsou součásti dotace – předpokládá se dobrovolnické zapojení místní komunity bez nároku na odměnu
 • péče o stromy musí být po dobu 3 let od ukončení projektu a musí být zajištěna odborným dozorem
 • udržitelnost projektu je 10 let

Výzva č. 10/2021 na hospodaření s vodou v obcích. 

KDO může žádat?

 • obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další veřejné subjekty

NA CO lze získat podporu?

 • podzemní a povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
 • suché retenční nádrže, umělé mokřady
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné
 • výstavba/přestavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční), dešťové zahrady

 KDY lze žádat?

 • od 12. 1. 2022 do 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace

 KOLIK lze získat?

 • minimální výdaje na jeden projekt činí 200 000 Kč
 • míra dotace celkem 100 %
 • výjimku tvoří projekty na budování propustných zpevněných povrchů – pouze 50 % dotace

 JAKÉ jsou podmínky žádosti o dotaci?

 • projekty musí být realizovány do 30. 6. 2025
 • závazným indikátorem je objem zadržené srážkové vody (m3)
 • zpracování projektové dokumentace v odpovídajícím stupni přípravy vč. položkového rozpočtu
 • případě vsaku musí projekt také obsahovat geologické posouzení způsobilou osobou
 • při některých opatřeních musí být stanoven součinitel odtoku (nových povrchů, původních povrchů, vybudované střechy….)
 • předložit souhlas vlastníka pozemku (smlouva či jiný písemný dokument) či jiný doklad o vlastnictví
 • povinnou přílohou je územní rozhodnutí/stavební povolení s nabytím právní moci, případně stanovisko stavebního úřadu, že akce nevyžaduje vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení
 • je-li relevantní, je potřeba doložit Hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • v rámci projektu musí být doložen Odborný posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou (osobou s osvědčením o autorizaci dle zákona č. 360/ 1992 Sb.) deklarující optimálnost a efektivnost navrženého řešení a jeho soulad s příslušnými směrnicemi
 • udržitelnost projektu je 5 let

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více