Dotace na zateplení a výměnu zdroje tepla ve veřejných budovách z OPŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na snížení energetické náročnosti veřejných budovOperačního programu Životní prostředí.

 

Podporovanými aktivitami jsou:

SNÍŽENÍ ENERGIETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÝCH BUDOV A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH BUDOV

 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, systémů využívající odpadní teplo, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu užitkové vody s výkonem do 5 MW, pouze pro ty zdroje, které využívají fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

SAMOSTATNÁ VÝMĚNA ZDROJE TEPLA

 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu užitkové vody s výkonem do 5 MW, pouze pro ty zdroje, které využívají fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

Kdo může žádat:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu
 • státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Výše dotace:

 • 40 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • minimální výše způsobilých výdajů – 100 000 Kč

Příjem žádostí:

 • od 1. 12. 2015 do 15. 4. 2016

Povinné přílohy:

 • projektová dokumentace min. ve stupni pro stavební povolení
 • položkový rozpočet
 • stavební povolení
 • energetický posudek

 

Současně s touto výzvou jsou v OPŽP momentálně aktuální i jiné výzvy:

 

KANALIZACE A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

 • výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • dotace až 85 % celkových způsobilých výdajů
 • příjem žádostí do 5. 1. 2016

 

VODOVODY A ÚPRAVNY VODY

 • výstavba a modernizace úpraven vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
 • dotace až 85 % celkových způsobilých výdajů
 • příjem žádostí do 5. 1. 2016

 

SYSTÉMY SLEDOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší, pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší, infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování
 • dotace až 85 % celkových způsobilých výdajů
 • příjem žádostí do 14. 10. 2016

 

BIOPLYNOVÉ STANICE

 • výstavba, vybavení nebo modernizace bioplynové stanice
 • dotace až 85 % celkových způsobilých výdajů
 • příjem žádostí do 5. 1. 2016

 

REKULTIVACE STARÝCH SKLÁDEK

 • rekultivace starých skládek, technicky nezabezpečených
 • dotace až 85 % celkových způsobilých výdajů
 • příjem žádostí do 5. 1. 2016
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více