Dotace na ZDROJE PITNÉ VODY a DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či
 • realizace nových nebo zkapacitnění nefunkčních přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.) vč. instalace nezbytné technologie a napojení na stávající vodovod
 • vytvoření nového veřejně přístupného odběrového místa pitné vody (tam, kde není vodovod realizován)

 

VÝŠE DOTACE

 • min. výdaje na projekt: 200 tis. Kč
 • max. výdaje na projekt: 3 mil. Kč
 • dotace ve výši 70 %

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 • zahájení výzvy: od 1. 11. 2021
 • uzavření výzvy: do 31. 12. 2023, avšak výzva může být uzavřena po vyčerpání alokace
 • ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026

 

PODMÍNKY DOTACE:

 • podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury!
 • k žádosti musí být vypracovaný odborný posudek, který vyhodnotí nejvhodnější variantu řešení zdroje pitné vody
 • projekt nesmí být v rozporu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů (PRVKÚK)
 • stanovisko příslušného odboru krajského úřadu (pouze v případě, kdy je projekt v rozporu s platným PRVKÚK)
 • souhlas vlastníka nebo provozovatele vodárenské soustavy s připojením (v případě připojení na vodárenskou soustavu)
 • u opatření vrtů k jímání vody jsou potřeba souhlasy vlastníků pozemků dotčených projektem

 

 

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • vybudování soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a ČOV není technicky ani ekonomicky možné

 

VÝŠE DOTACE

 • maximální dotace na jednu DČOV
  • při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tisíc Kč
  • při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tisíc Kč
 • maximální dotace na jeden projekt je 80 %

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 • zahájení výzvy: od 1. 11. 2021
 • uzavření výzvy: do 31. 12. 2023, avšak výzva může být uzavřena po vyčerpání alokace
 • ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026

 

PODMÍNKY DOTACE:

 • jedno řešené území (území celé obce či prostorově oddělená část obce) = jedna žádost o dotaci
 • dotační podpora pouze v oblastech, kde napojení na společnou kanalizaci a ČOV není technicky ani ekonomicky možné
 • podpora DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) nebo pro budovy ve vlastnictví obce
 • DČOV musí splňovat určité parametry (automatické řízení provozu, oddělený prostor pro akumulaci kalu, akumulaci přitékajících odpadních vod – min. 50 % jednodenní kapacity max. produkce odpadních vod aj.)
 • k žádosti o dotaci je potřeba doložit vypracovaný odborný posudek vč. projektové dokumentace
 • nezbytný je také souhlas vlastníků dotčených realizací projektu
 • stanovisko krajského úřadu, zda projekt není v rozporu s PRVKÚK

 

V případě Vašeho zájmu či jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Těšíme se na případnou spolupráci.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více