Dotace pro obce na údržbu a obnovu kulturního dědictví venkova

Rádi bychom Vás informovali, že nyní můžete získat finanční prostředky na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Můžete si ve své obci opravit kapličku, kříž, sochu nebo historický zemědělský objekt, případně vytvořit nebo obnovit odpočinkové místo. Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům naleznete níže:

 

A. Údržba a obnova památných staveb a objektů

·         jedná se objekty jako kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely

·         součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí objektu

·         objekty nesmí být chráněnými kulturními památkami a nesmí se nacházet na soukromých oplocených pozemcích

·         oprávněným žadatelem mohou být:

o   obec do 5 000 obyvatel

o   spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti

o   vlastník objektu, vlastník nebo uživatel pozemku, na němž objekt stojí

·         výše dotace:

o   maximálně 70 % uznatelných výdajů projektu

o   minimální hodnota dotace 15 000 Kč

o   maximální hodnota dotace 700 000 Kč

·         důležité přílohy k žádosti:

o   projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení

o   položkový rozpočet

o   stavební povolení nebo ohlášení

o   odborný posudek (v případě, že se jedná o havarijní stav objektu – není povinné)

·         příjem žádostí do 15. 3. 2016

 

B. Údržba a obnova významných zemědělských historických objektů

·         jedná se objekty jako obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty

·         součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí objektu

·         objekty nesmí být chráněnými kulturními památkami

·         oprávněným žadatelem mohou být:

o   obec do 5 000 obyvatel

o   spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti

o   vlastník objektu, vlastník nebo uživatel pozemku, na němž objekt stojí

·         výše dotace:

o   maximálně 70 % uznatelných výdajů projektu

o   minimální hodnota dotace 100 000 Kč

o   maximální hodnota dotace 700 000 Kč

·         důležité přílohy k žádosti:

o   projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení

o   položkový rozpočet

o   stavební povolení nebo ohlášení

o   odborný posudek (v případě, že se jedná o havarijní stav objektu – není povinné)

o   potvrzení o stáří objektu vydané Národním památkovým ústavem

o   potvrzení Národního památkového ústavu, že daný objekt je významnou zemědělskou historickou dominantou jedinečného charakteru

·         příjem žádostí do 15. 3. 2016

 

C. Vytvoření nebo obnova odpočinkového místa

·         jedná se projekt na vytvoření nebo obnovu místa pro pasivní odpočinek

·         oprávněným žadatelem mohou být:

o   obec do 5 000 obyvatel

o   zemědělský podnikatel

·         výše dotace:

o   maximálně 70 % uznatelných výdajů projektu

o   minimální hodnota dotace 30 000 Kč

o   maximální hodnota dotace 200 000 Kč

·         důležité přílohy k žádosti:

o   projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení

o   položkový rozpočet

o   stavební povolení nebo ohlášení

o   odborný posudek (v případě, že se jedná o havarijní stav objektu – není povinné)

·         příjem žádostí do 15. 3. 2016

 

Pokud budete mít zájem o zpracování žádosti o dotaci, neváhejte se na nás obrátit. 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více