Dotační možnosti z IROP

Nyní můžete využít možnost podat žádost o dotaci na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v sociálním podnikání  a na deinstitucionalizaci sociálních služeb z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Sociální podnikání

Ukončení příjmu žádostí 29. 2. 2016.

podporované oblasti:

  • vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, především stavby a stavební úpravy, nákup pozemků, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – např. stroje, zařízení, vybavení

oprávnění žadatelé:

  • OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve

výše podpory:

  • až 85 % z celkových způsobilých výdajů

podmínka:

  • nelze podpořit zemědělskou prvovýrobu a komerční turistická zařízení

 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního podníkání

Ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2016.

podporované oblasti:

  • nákup budov, bytů, pořízení vybavení, zhodnocení staveb, nákup automobilů, nákup pozemků, demolice staveb, sociální služby

oprávnění žadatelé:

  • obce, kraje a jimi zřizované organizace, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

výše podpory:

  • až 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Plánované výzvy do konce roku 2015:

  1. Vzdělávání a celoživotní učení (podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání, podpora zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol (stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovního prostranství)
  1. Snížení energetické náročnosti bytových domů (zateplení, výměna zdrojů tepla..)
  2. Cyklodoprava a bezpečnost (zvyšování bezpečnosti dopravy, výstavba a modernizace cyklostezek, výstavba a modernizace cyklotras, budování doprovodné infrastruktury, např. stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla, dopravní značení, zeleň v okolí cyklostezek)

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více