MIMOŘÁDNÉ VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MZE!!

2. října 2014 byl mimořádně vyhlášen program „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR.

Žádosti budou přijímány od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014 do 15:00. Celková alokace finančních prostředků z kapitoly MZe je 1 mld. Kč. Žádat mohou pouze obce do 1000 obyvatel.

Oblasti podpory:

a)     výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů,

b)     výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody,

c)      výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV), v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce),

d)     výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu,

e)     dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů minimálně pro 100 obyvatel za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.

Výše podpory:

Celková výše podpory na jednu žádost je maximálně výši 50 mil. Kč.

a)     pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70%,

b)     pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena
ve výši 65%,

c)      pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena
ve výši 60%.

Podmínkou pro podání žádosti je, že na předmětnou akci musí být vydáno pravomocné stavební povolení popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro akci není vyžadováno SP.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více