Ministerstvo zemědělství financuje kulturní dědictví venkova

Vánoční čas je za námi a jsou tu opět nové dotační možnosti pro obce. Nyní máte možnost získat finanční prostředky na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Můžete si ve své obci opravit kapličku, kříž, hřbitov nebo historický zemědělský objekt, případně vytvořit nebo obnovit odpočinkové místo či nově také opravit polní cestu. Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům naleznete níže:

 

A. Údržba a obnova památných staveb a objektů

·         jedná se objekty jako kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy

·         součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí objektu

·         objekty musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti

·         oprávněným žadatelem mohou být:

o   obec do 5 000 obyvatel

o   obec do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel

o   spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti

o   vlastník objektu, vlastník nebo uživatel pozemku, na němž objekt stojí

·         výše dotace:

o   maximálně 70 % uznatelných výdajů projektu

o   minimální hodnota dotace 15 000 Kč

o   maximální hodnota dotace 700 000 Kč

·         důležité přílohy k žádosti:

o   projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení

o   položkový rozpočet

o   stavební povolení nebo ohlášení

o   odborný posudek (v případě, že se jedná o havarijní stav objektu – není povinné)

·         příjem žádostí do 24. 2. 2017

 

B. Údržba a obnova významných zemědělských historických objektů a hasičských zbrojnic SDH

·         jedná se objekty jako obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty, dále pak hasičské zbrojnice SDH postavené před 31. 12. 1992

·         součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí objektu

·         objekty nesmí být chráněnými kulturními památkami

·         oprávněným žadatelem mohou být:

o   obec do 5 000 obyvatel

o   obec do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel

·         výše dotace:

o   maximálně 70 % uznatelných výdajů projektu

o   minimální hodnota dotace 100 000 Kč

o   maximální hodnota dotace 700 000 Kč

·         důležité přílohy k žádosti:

o   projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení

o   položkový rozpočet

o   stavební povolení nebo ohlášení

o   odborný posudek (v případě, že se jedná o havarijní stav objektu – není povinné)

o   potvrzení o stáří objektu vydané Národním památkovým ústavem

o   potvrzení Národního památkového ústavu, že daný objekt je významnou zemědělskou historickou dominantou jedinečného charakteru

o   v případě hasičské zbrojnice doklad prokazující výstavbu zbrojnice nejpozději 31. 12. 1992

·         příjem žádostí do 24. 2. 2017

 

C. Vytvoření nebo obnova odpočinkového místa

·         jedná se projekt na vytvoření nebo obnovu místa pro pasivní odpočinek (skládajícího se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola apod.)

·         součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí objektu

·         oprávněným žadatelem mohou být:

o   obec do 5 000 obyvatel

o   obec do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel

o   zemědělský podnikatel

·         výše dotace:

o   maximálně 70 % uznatelných výdajů projektu

o   minimální hodnota dotace 25 000 Kč

o   maximální hodnota dotace 200 000 Kč

·         důležité přílohy k žádosti:

o   projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení

o   položkový rozpočet

o   stavební povolení nebo ohlášení

o   odborný posudek (v případě, že se jedná o havarijní stav objektu – není povinné)

·         příjem žádostí do 24. 2. 2017

 

D. Údržba a oprava polních cest

·         jedná se projekt na údržbu či opravu polních cest nebo jejich úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce

·         údržbou či opravou polních cest nebo jejich úseků se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození

·         projekt musí být zaměřen na údržbu či opravu hlavních a vedlejších polních cest, nikoli doplňkových

·         polní cesty musí být veřejně přístupná a plnit funkci veřejného zájmu

·         oprávněným žadatelem mohou být:

o   obec do 5 000 obyvatel

o   obec do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel

o   vlastník pozemku, na němž stavba polní cesty stojí

·         výše dotace:

o   maximálně 70 % uznatelných výdajů projektu

o   minimální hodnota dotace 100 000 Kč

o   maximální hodnota dotace 6 000 000 Kč

·         důležité přílohy k žádosti:

o   projektová dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení

o   položkový rozpočet

o   stavební povolení nebo ohlášení

·         příjem žádostí do 24. 2. 2017

 

 

Pokud budete mít zájem o zpracování žádosti o dotaci, neváhejte se na nás obrátit. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujete naše projektové manažery.

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více