Možná poslední šance na získání zemědělské dotace z PRV!

V sedmém kole příjmu žádostí lze žádat na:

Investice do zemědělských podniků

Dotace:

u  40 % ze způsobilých výdajů s možností zvýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce (s historií méně než pět let) a o 10 % v případě, že projekt je realizovaný v ANC oblastech (dříve LFA)

Podmínky:

 •  žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (žadatel musí mít uzavřená min. 3 účetní období, mladí začínající zemědělci mohou mít uzavřené pouze 2 účetní období)
 • pokud půjde o projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí, žadatel předloží kladné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
 • hlavním cílem projektu nesmí být zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie, pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie
 • předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
 • v případě stavebních výdajů nutno doložit projektovou dokumentaci a odpovídající povolení stavebního úřadu

 

Jaké výdaje je možné podpořit:

 • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní):
 • výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu
 • výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, vč. jejich úpravy a zpracování
 • výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku
 • investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou a školkařskou výrobu:
 • výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou stavební a technologické náklady na sklady obilovin a olejnin) včetně technologií na čištění technologických vod
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových
 • a protidešťových systémů v sadech a chmelnicích a sítí na ochranu proti ptactvu
 • investice do nové i opětovné výsadby vinné révy
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven, včetně souvisejících technologií
 • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě aj.
 • pořízení běžných zemědělských strojů (např. pořízení žacího stroje, obraceče/shrnovače píce, lisu na válcové balíky, samojízdného nakladače, válců, smyku, pluhu, kypřiče, secího stroje, podmítače, rozmetadla, cisterny atd.)
 • pořízení speciálních zemědělských strojů pro zemědělskou výrobu (např. krmné vozy míchací, samojízdné nakladače, lisy na hranolovité balíky, stroje pro založení porostu, pro péči o porost, pro sklizeň a odvoz a dále speciální traktory do vinic, chmelnic, pro ovoce, zeleninu a cukrovku, a systémy GPS pro asistované i automatické řízení traktorů atd.)
 • pořízení strojů přispívajících ke snižování úniku čpavku do ovzduší (např. hadicové aplikátory, zapravovače kejdy, čerpadla traktorová i s vlastním pohonem, aplikační konzoly na meziřádkové hnojení, aplikační kypřiče atd.)
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech o min. kapacitě 6 000 l vč. svodů vody ze střech
 • investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více