Národní dotace - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Dovolujeme si upozornit na zveřejnění následujících dotačních programů. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny - příjem žádostí od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

a)                 v obci do 2 000 obyvatel

b)                 v obci od 2001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel 

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.

Realizace projektu musí být do 30. 9. 2019

Žadatel může žádat dotaci i na předmět, který byl v roce 2017 dotován z tohoto dotačního programu za předpokladu, že bude podána žádost o podporu na jinou část stejného předmětu dotace (např. v r. 2017 byla opravována střecha kostela, v r. 2018 lze žádat na opravu vnějšího pláště téhož kostela)

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení - příjem žádostí od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

a)                  Muzea 

Jedná se o podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.

Realizace projektu musí být do 30. 9. 2019

Údržba a oprava polních cest - příjem žádostí od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

a)      v obci do 2 000 obyvatel

b)      v obci od 2001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru. V případě údržby nebo opravy polních cest se požadavek na polohu místní části považuje za splněný, jestliže převážná část dotace leží v místní části

c)       vlastník pozemku na němž/nichž je stavba polní cesty realizována 

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.

Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2007 (do 31. 12. 2006), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.

Dotační záměr musí být zaměřen na údržbu a opravu hlavních a vedlejších polních cest, nikoli doplňkových.

Předmětem dotace jsou veřejně přístupné účelové komunikace – polní cesty, které se nenacházejí v uzavřených areálech a na kterých není a nebude upraven nebo omezen veřejný přístup.

Výše dotace:

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 6 000 000 Kč.

Realizace projektu musí být do 30. 9. 2019

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více