NOVÁ VÝZVA OPŽP Z PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007 - 2014!!

Dne 30. 1. 2015 byla vyhlášena nová výzva z Operačního programu životní prostředí, a to poslední výzva z programového období 2007 – 2014. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015. Žádosti o dotaci lze podat v těchto oblastech:

 

OSA 3

  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie (výměna zdrojů tepla na teplené čerpadlo či kotel na biomasu)
  • Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (zateplení)

OSA 4

  • Zkvalitnění nakládaní s odpady (např. systémy pro svoz a separaci biologicky rozložitelných odpadů či tříděného odpadu, vybavení zařízení na úpravu tříděného odpadu, vybavení dotřiďovacích linek, vybavení kompostáren a sběrných dvorů..)

OSA 6

  • Obnova krajinných struktur (např. výsadba a obnova remízků, alejí, větrolamů..)
  • Optimalizace vodního režimu krajiny (např. retenční nádrže, založení a obnova mezí, větrolamy, poldry..)

 

Dále je možno podpořit i projekty z oblasti Podpora biodiverzity (rybí přechody) a Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

 

Další dotační možnosti nabízí také Státní fond životního prostředí:

  • Zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací s důrazem na péči o stávající dřeviny (odborné ošetření dřevin) a zakládání nových výsadeb dřevin (uličních stromořadí, skupin dřevin a solitérních stromů) a dalších vegetačních prvků zvyšujících druhovou diverzitu.
  • Nástroje nutné pro systémový výkon správy zeleně - zpracování generelu zeleně specifikující koncepci rozvoje systému zeleně obce, pasportu zeleně jako základního evidenčního a technicko - provozního podkladu, zpracování managementových plánů sídelní zeleně zahrnující koncepci péče o zeleň včetně specifikace potřebných výdajů, vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření, projekty péče (projekty údržby nebo také zajištění systému péče).
  • Doplňkové aktivity - pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, vč. rekonstrukce cest a chodníků (s použitím pouze materiálů a technologií umožňujících infiltraci vody), zvýšení podílu propustných ploch.

 

Ohledně zpracování žádosti o dotaci nás neváhejte kontaktovat.


Leták_OPŽP (pdf, 612 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více