Nové výzvy IROP - sociální služby a infrastruktura SŠ a VOŠ

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou aktuálně vyhlášeny dvě zajímavé výzvy - jedna na podporu rozvoje soiciálních služeb a druhá na vybudování, rekonstrukce a vybavení středních a vyšších odborných škol.

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výstavba chráněného bydlení nebo vybavení NZDM, to a mnohem více lze pořídit z dotačního titulu zaměřeného na rozvoj sociálních služeb.

V rámci výzvy mohou žadatelé (obce, NNO a další) zajistit infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Podporován bude nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Projekty mohou být zaměřeny na vybrané sociální služby ve všech formách (terénní, ambulantní i pobytové) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, např. denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, azylové domy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně terapeutické dílny, pečovatelskká služba atd.

Výše podpory závisí na druhu žadatele - obce mohou využít 90 % - ní dotaci, nestátní neziskové organizace mohou získat příspěvek až 95 % uznatelných výdajů projektu. Celkové výdaje projektu způsobilé pro financování se mohou pohybopvat v rozmezí 500 tis. - 60 mil. Kč. V případě stavebních projektů je nutno mít zpracovanou projektovou dokumentaci a a minimálně žádost o stavební povolení či ohlášení.

Ukončení příjmu žádostí je 27. 10. 2016.

 

INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

V přístavbě vybudovat řemeslnou dílnu nebo vybavit školní přírodovědnou laboratoř mohou střední a vyšší odborné školy v rámci výzvy určené pro rozvoj jejich infrastruktury.

Podpořeny budou projekty zaměřené na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích - komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslnné obory a dále na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Výše podpory je určena dle druhu žadatele a pohybuje se v rozmezí 85 - 100 %. Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 99 mil. Kč. V případě stavebních projektů je nutno mít zpracovanou projektovou dokumentaci a a minimálně žádost o stavební povolení či ohlášení.

Příjem žádostí bude probíhat do 18. 11. 2016.

 

Máte-li zájem o další informace k Vašemu projektu, který odpovídá těmto výzvám, obracejte se na naše projektové manažery.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více