Nové výzvy OPŽP vyhlášeny

Od 15. 10. 2015 byla spuštěna 2. vlna výzev z Operačního programu Životní prostředí. Podpora bude zaměřena na výstavbu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury, zavádění systémů sledování kvality ovzduší, výstavbu či modernizaci bioplynových stanic nebo rekultivaci starých skládek. Konkrétní podmínky jednotlivých výzev jsou následující:

 

A. KANALIZACE A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

·        podporované oblasti:

o   výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod

o   výstavba kanalizace za předpokladu existence související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod

o   výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

·        oprávnění žadatelé:

o   obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

·        výše podpory:

o   dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu po odečtení příjmů projektu ve výši 25 %

o   minimální výše způsobilých výdajů je 1 000 000 Kč

·        příjem žádostí:

o   od 15. října 2015 do 5. ledna 2016

 

B. VODOVODY A ÚPRAVNY VODY

·        podporované oblasti:

o   výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody

o   výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody

·        oprávnění žadatelé:

o   obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

·        výše podpory:

o   dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu po odečtení příjmů projektu ve výši 25 %

o   minimální výše způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč

·        příjem žádostí:

o   od 15. října 2015 do 5. ledna 2016

 

C. SYSTÉMY SLEDOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

·        podporované oblasti:

o   výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší (monitorovací sítě, laboratoře, technika pro primární zpracování dat apod.)

o   pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší (databáze, softwary pro zpracování dat, modelování)

o   obnova a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší

o   infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování

·        oprávnění žadatelé:

o   kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nevládní neziskové organizace

·        výše podpory:

o   dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu

o   minimální výše způsobilých výdajů je 100 000 Kč

·        příjem žádostí:

o   od 15. října 2015 do 14. října 2016 (výzva je průběžná - nesoutěžní)

·        podmínky:

o   je vyžadována autorizace a akreditace pro měření imisí

 

D. BIOPLYNOVÉ STANICE

·        podporované oblasti:

o   výstavba bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů

o   vybavení nebo modernizace bioplynové stanice

·        oprávnění žadatelé:

o   kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nevládní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

·        výše podpory:

o   dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu

o   minimální výše způsobilých výdajů je 500 000 Kč

·        příjem žádostí:

o   od 15. října 2015 do 5. ledna 2016

·        podmínky:

o   podporovány budou takové bioplynové stanice, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 % s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat nebo jsou k takovémuto využití nevhodné (jedná se především o vedlejší produkty živočišného původu nebo odpad z kuchyní a stravoven)

 

E. REKULTIVACE STARÝCH SKLÁDEK

·        podporované oblasti:

o   rekultivace starých skládek, technicky nezabezpečených

·        oprávnění žadatelé:

o   kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nevládní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

·        výše podpory:

o   dotace 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu

o   minimální výše způsobilých výdajů je 500 000 Kč

·        příjem žádostí:

o   od 15. října 2015 do 5. ledna 2016

·        podmínky:

o   skládka byla využívána a její provoz byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více