Oblíbené programy MMR vyhlášeny!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišť, obnovu drobných sakrálních staveb, opravu místních komunikací nebo na výstavbu podporovaných bytů a zajištění bezbariérovosti bytových domů.

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 30. 12. 2016.

 

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Oprávněnými žadateli podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova jsou pouze obce do 3 000 obyvatel (k 1. 1. 2016), případně svazek obcí, se zpracovaným a zastupitelstvem schváleným strategickým rozvojovým dokumentem.

Podpora obnovy místních komunikací:

-  dotace max. 1 mil. Kč, max. 50 % uznatelných nákladů

podporované akce: oprava a obnova místních komunikací a jejich součástí 

-  dotace může být poskytnuta pouze na jednu místní komunikaci obce

dotace nebude poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků, výstavbu nových komunikací nebo na inženýrské sítě nebo veřejné osvětlení

 

Podpora zapojení generací do komunitního života v obci:

A. Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

-  dotace max. 400 tis. Kč, max. 70 % uznatelných nákladů

podporované akce: úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.), vybudování zpevněné plochy za účelem posezení a relaxace v krajině/přírodě (součástí místa pasivního odpočinku mohou být lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše, přístřešky apod.)

-  na výběru, přípravě a/nebo realizaci akce se musí prokazatelně podílet generace dětí a mládeže

-  výstupy akce musí sloužit generacím různých věkových skupin

dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení

B. Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti

-  dotace max. 400 tis. Kč, max. 70 % uznatelných nákladů

podporované akce: interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce - podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.)

-  výstupy akce musí sloužit dětem a mládeži

dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení a na obnovu a údržbu učeben v základních a mateřských školách a určených pro školní družinu

 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci:

-  dotace max. 300 tis. Kč, max. 70 % uznatelných nákladů

podporované akce: akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny za kulturní památku a jsou v majetku obce (kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, úprava nejbližšího okolí sakrálních staveb)  

-  dotace může být poskytnuta na jednu nebo více drobných sakrálních staveb

 

PODPORA BYDLENÍ (bez omezení počtu obyvatel)

Podporované byty: (de minimis)

-  dotace:    

    - v případě výstavby vstupního či pečovatelského upravitelného bytu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb max. 600 tis. Kč na byt

    - v případě výstavby vstupního bytu max. 550 tis. Kč na jeden byt

    - v případě výstavby bytu v komunitním domě seniorů max. 600 tis. Kč na jeden byt

    - v případě pořízení vstupního bytu (koupě, dražba) max. 400 tis. Kč na jeden byt

podporované akce: pořízení či výstavba (novostavba, stavební úpravy) komunitního domu pro seniory, vstupního a pečovatelského bytu, uznatelnými výdaji jsou u výstavby například zařízení staveniště, demoliční práce vyjma demolice původní stavby, pozemní úpravy, v případě výstavby komunitního domu i výstavba sdílených prostor

 

Bytové domy bez bariér: (de minimis)

-  dotace je 50 %:  

    - v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu max. 200 tis. Kč

    - v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu max. 800 tis. Kč

    - v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu max. 1 mil. Kč

- podporované akce: odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavba výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady

 

V případě Vašeho zájmu či jakýchkoliv dotazů se obracejte na naše projektové manažery.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více