Opravy místních komunikací z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlásil další dotační program na Opravy místních komunikací.  Podávat žádosti bude možné do 5. 5. 2017.

Dotace je 50 %, max. 1 mil. Kč.

 

Podmínky dotace:

·         podporované jsou pouze akce vyžadující ohlášení stavby podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb.

·         v případě úprav komunikace se nesmí zvýšit niveleta o více než 3 cm v zástavbě a 10 cm mimo zástavbu a nesmí se zasahovat do nosných konstrukcí stavby nebo měnit vzhled a způsob využití

·         dále se může jednat například o:

 • úpravy vozovek a krajnic nad rozsah běžné a souvislé údržby,
 • zřízení obrub k vozovce,
 • místní rozšíření zúžených míst silniční koruny a vozovky ve volné krajině,
 • zvýšení nebo zesílení chodníku s výškovou úpravou obrub,
 • sanační práce při sesuvech půdy nebo v poddolovaném území,
 • obnovu propustků a zdí,
 • zřizování odvodňovacích skluzů na svazích silničního tělesa, nadsvahových odvodňovacích rigolů nebo příkopů,
 • zřizování dalších přejezdů středního dělicího pásu,
 • doplňování stávajícího nebo stavba nového elektrického osvětlení komunikace,
 • rozšiřování zpevněných ploch na stávajících odpočívkách,
 • opravu mostních závěrů nebo izolačních systémů na mostech.

·         akce se musí zrealizovat v roce 2017

·         místní komunikace musí být vedena v Pasportu místních komunikací nebo musí být na základě rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu zařazena do sítě místních komunikací

·         žadatel musí být vlastníkem stavby

·         žadatel může být obec do 3 000 obyvatel 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více