Podpora obcí ležících v regionech národních parků

Tento program je vypsán Státním fondem životního prostředí ČR. Cílem programu je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech NP a CHKO navazujících na území NP za současného přispění k naplnění cílů ochrany NP.
 
V rámci tohoto programu lze žádat v následujících podprogramech:
 
1) Neinvestiční podpora environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a poradenství určeno na činnost environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center, určeno na činnost environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center, včetně činnosti průvodců, na území národních parků apod.
Výše dotace činí až 80% nákladů, náklady mohou být max. 250 tis. Kč.
 
2) Údržbu a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury – určeno na výrobu, instalaci, údržbu informačních tabulí, údržbu, opravu nebo budování bariér, zábradlí, lávek a jiných zařízení usměrňujících pohyb návštěvníků, vyjma cest; instalaci zařízení určených pro výběr dobrovolných příspěvků obcím na území národních parků;
dále sem spadá obnova nezpevněných komunikací IV. třídy, stezek, pěšin a údržba drobných sakrálních staveb; obnova a budování autobusových zastávek (Zelené autobusy); zřizování nouzových nocovišť aj. 
Výše dotace činí až 80% nákladů, náklady mohou být max. 1,5 mil. Kč.
 
3) Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích – určeno zejména na odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu, odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení apod.
Výše dotace činí až 80% nákladů, náklady mohou být max. 500 tis. Kč.
 
4) Čištění odpadních vod (výstavba, intenzifikace nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně vegetačních v kategorii do 500 EO, výstavba souvisejících stokových systémů, kanalizačních přípojek nad 100 m délky)
Výše dotace činí až 80% nákladů, náklady mohou být max. 500 tis. Kč, příp. max. 4 mil. Kč v případě KČOV.
 
5) Podpora snižování emisí a energetické soběstačnosti obcí na území národního parku – výstavby drobné infrastruktury sloužící k využití biomasy pro výrobu tepla a ohřev teplé užitkové vody pro vlastní potřebu regionů národního parku; zpracování biomasy; náhrada stávajícího spalovacího zdroje za nízkoemisní atd.
Výše dotace činí až 80% nákladů, náklady mohou být až 500 tis. Kč při náhradě stávajícího spalovacího zdroje a max. 5 mil. Kč na 1 akci u ostatních.
 
 
Termín ukončení příjmu žádostí je 31. března 2014!  
 
V případě dotazů či zájmu o tento typ dotace prosím kontaktujte Ing. Marii Krejčovou. 
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více