Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích

PODPORA OPATŘENÍ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH, RYBNÍCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH

Podporu lze poskytnout na:

a) rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.

b) výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.

Žadatel: obec, svazky obcí

Výše podpory:

a) pro záměr rekonstrukce, obnovy a odbahnění: 80 %, max. 2 000 000 Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů v případě odbahnění

b) pro záměr výstavby: 80 %, max. 4 000 000 Kč za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 10 000 000 Kč na celou akci

Stavební povolení není třeba k podání žádosti, pouze ohláška, případně územní rozhodnutí.

Pokud máte připraveny projekty na drobné vodní toky, rybníky či malé vodní nádrže, neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více