Podpora rozvoje a obnovy venkova 2014

Dne 29. 11. 2013 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí na rok 2014 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
 
Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou obce do 3 000 obyvatel či svazky obcí (kromě dotačního titulu č. 1 - zde jsou příjemci doatce obce, které získaly ocenění modrou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013 nebo se umístily na 1.-3. místě v celostátním kole této soutěže)!
 
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  
 
Budou podporovány akce zaměřené na: 
 
 • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby), 
 • komplexní úpravu veřejných prostranství, 
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
 • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, 
 • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. 
 
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 000 Kč, horní limit na jednu akci činí 400 000 Kč.
 
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na: 
 
 • obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), 
 • úpravu veřejných prostranství, 
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně, 
 • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). 
 
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 
 
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: 
 
 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, 
 • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. 
 
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 000 Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. 
 
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
 
 • kaple, kaplička, 
 • socha, 
 • boží muka, kříž, 
 • úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. 
 
 
Ke všem žádostem je nutné doložit podrobný rozpočet akce, u akcí stavebního charakteru také projektovou dokumentaci, příp. stavební povolení.
 
Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014. 

Zapojení dětí a mládeže; odstraňování bariér; obnova sakrálních staveb - Podrobnější informace (pdf, 556 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více