Poslední možnost pro obce do 500 obyvatel čerpat dotaci na zeleň v sídlech z OP ŽP

Podpora se vztahuje na obnovu a revitalizaci zeleně v sídlech, tj. obnovu parků, výsadbu stromořadí, alejí, zahrad, výsadbu vegetace s přírodě blízkým charakterem, odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

Dále mohou obce a fyzické osoby nepodnikající žádat v těchto oblastech:

Podpora biodiverzity (záchrana druhů a ekosystémů) – opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel

Obnova malých vodních nádržích – pouze v NP, CHKO

Obnova krajinných struktur – zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy

Optimalizace vodního režimu krajiny realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.; opatření vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb

Prevence sesuvů a skalních řícení – stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci

Pro žádost je potřeba mít projektovou dokumentaci. Pokud akce vyžaduje stavební povolení – nemusí být pravomocné!

Projekt se musí realizovat do konce roku 2015.

ŽÁDOSTI LZE PŘEDKLÁDAT OD 2. 6. – 19. 6. 2015

V případě zájmu kontaktujte projektovou manažerku Bc. Kateřinu Hovorkovou.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více