Programy MMR a SFDI umožňují rekonstruovat i místní komunikace!

Programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

 

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Oprávněnými žadateli podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova jsou pouze obce do 3 000 obyvatel (k 31. 12. 2015) se zpracovaným a zastupitelstvem schváleným strategickým rozvojovým dokumentem.

 

Podpora obnovy místních komunikací:

-  dotace max. 1 mil. Kč

-  podporované akce:

 • oprava a obnova místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (vyjma chodníků)

 

Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci: 

-  dotace max. 400 tis. Kč

-  podporované akce:

 • obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně
 • rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.)

 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci:

-  dotace max. 300 tis. Kč

-  podporované akce:

 • akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny za kulturní památku a jsou v majetku obce (kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, úprava nejbližšího okolí sakrálních staveb)  

 

PODPORA BYDLENÍ (bez omezení počtu obyvatel)

 

Podporované byty:

-  dotace:

 • v případě výstavby vstupního či pečovatelského upravitelného bytu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb max. 600 tis. Kč na byt
 • v případě výstavby vstupního či pečovatelského bytu max. 550 tis. Kč na jeden byt
 • v případě výstavby komunitního domu seniorů max. 600 tis. Kč na jeden byt
 • v případě pořízení bytu (koupě, dražba) max. 400 tis. Kč na jeden byt

-  podporované akce:

 • pořízení či výstavba komunitního domu pro seniory, vstupního a pečovatelského bytu

 

Bytové domy bez bariér: 

-  dotace je 50 %:

 • v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu max. 200 tis. Kč 
 • v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu max. 800 tis. Kč
 • v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu max. 1 mil. Kč
 • podporované akce:
 • odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady

 

CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM (bez omezení počtu obyvatel)

-  dotace: max. 50 %

-  podporované akce:

 • rekonstrukce/vybudování odpočívadel (např. posezení včetně mobiliáře – lavice, zastřešení, odpadkové koše, stojany na kola, rozhledna, hřiště), center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu
 • umístění stojanů a značek, dovybavení prostor poskytovatelů služeb – bikebox, sociální zařízení apod.
 • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu – muzea, zámky, hrady), nájezdové rampy, výtahy, schodolezy, apod.
 • zavedení/zlepšení navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené (např. expozice v Braillovu písmu, sluchové expozice, apod.)
 • pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel

 

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 15. 1. 2016.

 

 

Programy Státního fondu dopravní infrastruktury:

 

Příspěvky na úpravu dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy, zklidnění dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu:

-  dotace 85 %:

-  podporované akce:

 • bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek
 • výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků
 • světelné signalizační zařízení, nasvětlení přechodů
 • bezpečnostní prvky na vozovce
 • úpravy vjezdu do obce, např. dopravní ostrůvky, středový dělící pás s osvětlením, zúžení komunikace
 • úpravy směřující ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod, svodidla apod.
 • úpravu směřující ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, značení, bezpečnostní zařízení, úpravy obrubníků a povrchů, jízdní pruhy pro cyklisty, cyklopiktogramy apod.
 • zvýšení protismykových vlastností vozovky

 

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 15. 1. 2016.

 

Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

-  dotace 85 %:

-  podporované akce:

 • výstavba cyklistické stezky
 • údržba cyklistické stezky

 

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 20. 1. 2016.

 

V případě vašeho zájmu či jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obracet.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více