SZIF - 20. kolo příjmu žádostí v březnu 2014

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 29.1.2014 detailní informace pro 20. kolo příjmu žádostí z PRV, a to na opatření:

1) Modernizace zemědělských podnikůbudou podpořeny investice do staveb a technologií živočišné výroby (v rámci sektorů skot, ovce, kozy, prasata a drůbež) a rostlinné výroby (v rámci sektorů ovoce, zelenina vč. brambor, chmel).

Žádat mohou:

·         zemědělští podnikatelé

·         podnikatelské subjekty, které jsou z převážné většiny vlastněny zemědělskými prvovýrobci

a předmět jejich činnosti souvisí výhradně se zemědělskou výrobou

Výdaje na jeden projekt mohou být v rozmezí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč. Dotace je výši až 60% uznatelných nákladů projektu.

V rámci živočišné výroby budou zvýhodňovány projekty realizované v nitrátově zranitelných oblastech, příp. chráněných územích, v rámci rostlinné výroby budou zvýhodňovány projekty, jejichž předmětem budou rekonstrukce/modernizace skladů zeleniny včetně technologií s řízenou atmosférou.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014.

 

Dále je možné žádat o dotaci v rámci opatření:

2) Zakládání a rozvoj mikropodniků  - budou podpořeny projekty zpracovatelského průmyslu pro nezemědělské podnikatele, např.

-          nová výstavba, rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na provozovnu

-          úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny

-          nákup strojů, výrobních zařízení a technologie, nábytku a VT

-          nákup pozemků a staveb do 10 % z výdajů projektu

Žádat mohou:

·         fyzické a právnické osoby podnikatelé, které splňují podmínky pro zařazení

do kategorie mikropodniků (mají méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nižší než 2 miliony EUR) a zároveň nejsou zemědělskými podnikateli)

Výdaje na jeden projekt mohou být v rozmezí od 50 tis. Kč do 10 mil. Kč.

Další podmínky:

·         projekt musí být realizován v obci do 2 000 obyvatel

·         projekt se týká zpracovatelského průmyslu (CZ - NACE sekce C)

·         v souvislosti s projektem se musí vytvořit alespoň jedno pracovní místo

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 3. 3. do 7. 3. 2014.

Zvýhodňovány budou projekty, jejichž výdaje budou do 2,5 mil. Kč.

 

Pro obě opatření dále platí:

·         projekty musejí být realizovány max. do 30. 6. 2015

·         ohlášení stavby či stavební povolení musí být vydané s nabytím právní moci již před podáním žádosti o dotaci na SZIF.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více