Vyhlášení výzvy na FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY pro podnikatele

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva
(MPO – Národní plán obnovy)
Příjem žádosti o dotaci: od 22. 3. 2022
Ukončení příjmu žádosti o dotaci: do 30. 6. 2022
Místo realizace projektu: celá ČR vč. Prahy
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději: do 30. 11. 2023
 
Alokace:
Aktivita a) 3 000 000 000 Kč – žadatelem je vlastník nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost
Aktivita b) 1 000 000 000 Kč – žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy)
 
Výše podpory:
35 % na fotovoltaické systémy
50 % pro systém akumulace
 
Oprávnění příjemci podpory: malý, střední a velký podnik
Podnikající fyzická osoba tuzemská
• Veřejná obchodní společnost
• Společnost s ručením omezeným
• Společnost komanditní
• Akciová společnost
• Družstvo a další
 
Podporované aktivity:
• Instalace FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, sklad apod.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně
• Podpora na akumulaci elektrické energie – pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE
 
Způsobilé výdaje:
• Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace
• Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) – RDS, SKP nebo DSPS
• Inženýrská činnost ve výstavbě
 
Další podmínky výzvy:
• Lze uplatnit pouze jedno místo realizace = jedno odběrné místo nebo předávací místo
• V rámci jednoho odběrného nebo předávacího místa může žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci
Není nutné zpracovávat Energetický posudek
Nebudou podporovány projekty pro umístění FVE na zemi!
Nejsou podporovány instalace FVE na obytných budovách (bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci
• Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
Prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, případně části nemovitosti, např. střechy – vlastnictví (výpis z KN) či nájemní smlouva
• Žadatel musí předložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě či Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu FVE
• Musí se jedna o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů
• Příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny nižší cenou, než je v daném místě a čase obvyklé
Udržitelnost projektu je 5 let – po tuto dobu nesmí být investice prodána nebo zcizena
• Žadatel o dotaci musí mít zapsán skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů
• Žadatel musí mít v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky za min. poslední dvě uzavřená zdaňovací období
• V případě s.r.o. nesmí být k podílu společníka vydán kmenový list a nesmí být podnikem v likvidaci či podnikem v obtížích
• Dotace je proplacena až po uhrazení nákladů žadatele
• Po akceptaci žádosti o dotaci následně bude potřeba předložit Stavební povolení nebo ohláška stavebního úřadu, případně potvrzení úřadu, že realizace FVE nevyžaduje výše uvedená povolení. V případě výroben do 20 kWp instalovaného výkonu není nutné dokládat stavební povolení a pouze v relevantních případech bude doložen uzemní souhlas/rozhodnutí – proto je vhodné záměr řešit na úřadě před samotnou realizací
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více