Výměna nepropustných povrchů za propustné

Příklady projektů:

 • výměna betonového povrchu pod kontejnery na tříděný odpad za propustný

 • rekonstrukce parkoviště před OÚ nebo u školek a škol – výměna asfaltu (betonu) za dlaždice

 • výměna asfaltových zpevněných ploch na náměstí za kamennou/betonovou dlažbu

 • výměna asfaltu za dlažbu (betonovou/zatravňovací) na místní komunikacích v obytných zónách obcí

Dotace:

 • 85 % z celkových způsobilých výdajů

 • minimální výše způsobilých výdajů 200 000 Kč bez DPH

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce nepřesahující 100 % ceny dle Katalogu stavebních prací

 • výdaje na přípravu projektu v rozmezí 6 - 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektů

   Kdo může žádat:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí

 • organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce

 • městské části hl. města Prahy

 • příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení

 • nestátní neziskové organizace

 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy

    Důležité podmínky:

 • součinitel odtoku každého z nových povrchů musí být do hodnoty 0,5 včetně (při úplné nepropustnosti původního zpevněného povrchu) = min. 50 % dešťové vody, která spadne na plochu nového povrchu, se musí vsáknout

 • pokud je stávající zpevněný povrch částečně propustný, musí být součinitel odtoku nového povrchu minimálně o 0,5 nižší než součinitel odtoku stávajícího zpevněného povrchu

 • hospodaření se srážkovými vodami je řešeno v území se stávající zástavbou (intravilánu) a z převážné části se zástavbou nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru

Důležité přílohy k žádosti:

 • územní rozhodnutí/ohlášení stavby

 • projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení - v projektu musí být stanoven součinitel odtoku každého z nových povrchů a součinitel odtoku původního povrchu

 • položkový rozpočet

Příjem žádostí:

 • průběžný příjem do 11. 1. 2021

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více