Využijte vyhlášení nových výzev Ministerstva zemědělství a Operačního programu Životní prostředí

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení nových výzev pro vaše dotační záměry. Jde o tyto podporované oblasti:

 

Podpora budování vodohospodářské infrastruktury z Ministerstva zemědělství

Podpora zahrnuje výstavbu kanalizace či vodovodů, výstavbu a rekonstrukce ČOV, výstavbu a rekonstrukce úpraven vody s cílem zlepšení její jakosti. Program je určen pro obce a jejich místní části do 1000 obyvatel. Žadatel může být i obec nad 1000 obyvatel, pokud místo realizace projektu bude v místní části do 1000 obyvatel. Výše dotace se odvíjí od velikosti obce a je ve výši 50-70 %.

Žádosti je možné podávat od 1. 7. 2015 do 14. 8. 2015.

Pro tuto výzvu je nutné mít vydáno pravomocné stavební povolení.

 

Výzvy z Operačního programu Životní prostředí:

ODPADY:

1. Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Které projekty budou v této výzvě podporované?

-          systémy pro separaci biologicky rozložitelného odpadu

-          systémy pro separaci plastů, papírů, skla, kovů, textilu (pouze pro odpadní textil) a nápojových kartonů

-          výstavba, vybavení a modernizace sběrných dvorů

Pozor, vždy musí dojít k navýšení kapacity! NELZE žádat na svozové prostředky či manipulační techniku.

 

Kdo může žádat?

-          kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí

-          městské části hl. města Prahy

-          příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

-          obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

 

Příklady reálných projektů:

-          pořízení nádob a kontejnerů na tříděný odpad

-          rekonstrukce, budování, vybavení sběrného dvora atd.

 

Dotace:

-          85% z celkových způsobilých výdajů

 

Příjem žádostí:

-          14. 8. 2015 – 13. 11. 2015

 

2. Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Které projekty budou v této výzvě podporované?

-          výstavba, vybavení, modernizace kompostáren

Pozor, podporovaná budou pouze zařízení zpracovávající více než 150 t odpadů/rok a minimálně 50 % vyrobeného kompostu je nutné aplikovat na zemědělské půdě (ZPF).

 

Kdo může žádat?

-          kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace,

-          veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy,

-          příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace,

-          církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

-          podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 

Dotace:

-          85% z celkových způsobilých výdajů

 

Příjem žádostí:

-          14. 8. 2015 – 13. 11. 2015

 

STACIONÁRNÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ:

Opatření vedoucí ke snížení emisí amoniaku (NH3)

Které projekty budou v této výzvě podporované?

-           opatření ke snížení emisí amoniaku z použití kejdy a pevných hnojiv na orných půdách a travinných porostech (POUZE vlečné hadice, botkové aplikátory, injektory pro mělkou či hloubkovou injektáž)

-           opatření vedoucí ke snižování emisí amoniaku u skladů kejdy a pevných exkrementů (např.: aplikace krytů na jímky – zastřešení, stanová konstrukce, fólie, apod.)

-           opatření snižující emise amoniaku z ustájení zvířat (např.: technologie zlepšující odklízení mrvy ze stájí – manipulátory, apod.)

 

Kdo může žádat?

-           kraje, obce, dobrovolné svazky obcí

-           organizační složky státu, státní podniky

-           veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace

-           městské části hl. města Prahy

-           vysoké školy a školská zařízení

-           nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky

-           podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 

Podmínky:

  • minimální výše způsobilých výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH)
  • opatřením použití kejdy a pevných hnojiv na orných půdách a travinných porostech musí dojít ke snížení emisí minimálně o 30%
  • opatřením u skladů kejdy a pevných exkrementů musí dojít ke snížení emisí minimálně o 60%
  • opatřením ke snížení emisí z ustájení musí dojít ke snížení minimálně 20%

(dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší)

 

Dotace:

-           maximálně 75 % způsobilých výdajů u malých podniků

-           maximálně 65 % způsobilých výdajů u středních podniků

-           maximálně 55 % způsobilých výdajů u velkých podniků

 

Příjem žádostí:

-          14. 8. 2015 – 13. 11. 2015

 

OCHRANA A PÉČE O KRAJINU

Které projekty budou v této výzvě podporované?

-          projekty na výsadbu a obnovu zeleně v sídle (pro obce od 500 obyvatel) – zakládání a obnova parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí vč. vodních prvků

-          výsadba a obnova prvků zeleně v krajině (pro obce bez omezení) liniové a skupinové stromořadí, větrolamy, remízky, břehové porosty, vytváření a obnova vodních prvků v krajině

-          renaturace vodních toků v krajině, podpora ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů

 

Dotace:

-          50 – 80% z celkových způsobilých výdajů

Pro žádost je potřeba mít: projektovou dokumentaci, územní či stavební povolení, pokud to akce vyžaduje. Projekt realizovaný v sídle musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.

 

Příjem žádostí:

-          14. 8. 2015 – 14. 10. 2015

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více