Zeleň a krajina z OPŽP

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí možnosti financování projektů vedoucích k posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení prostředí ve městech a obcích. Na obě tyto výzvy je vyčleněno přes půl miliardy korun.

Podporována budou následující opatření:

 • zprůchodnění migračních bariér pro živočichy (např. rybí přechody)
 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (např. vytváření a obnova stromořadí, mokřadů)
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv (např. terénní úpravy koryta vodního toku)
 • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (např. výsadba původních druhů dřevin)
 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (pro obce nad 500 obyvatel)
  • zakládání a obnova parků, sadů, alejí
  • revitalizace a ošetření stromů
  • obnova a zakládání tůní, drobných retenčních nádrží

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 50 - 80 % celkových způsobilých nákladů.

Žádosti se přijímají do konce května.

Kontaktujte nás se svým projektem!

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více