Zeleň do měst a jejich okolí

Cílem tohoto programu Ministerstva životního prostředí je podpora opatření vedoucích ke zkvalitnění životního prostředí a vizuální atraktivity intravilánu i extravilánu.
 
 
Program podporuje tyto aktivity: 
výsadba zeleně na stávajících zelených nebo nijak neupravených plochách, revitalizace příměstských lesů, a to s ohledem na plnění rekreační funkce lesa, obnova a budování cest, komunikací, mostků a chodníků, odpočinkových zón a budování vodních systémů v souvislosti s rekreační funkcí lesa 
 
 
Výše dotace činí až 80% nákladů, limit pro požadovanou dotaci je min. 250 tis. Kč a max. 10 mil. Kč na jeden předkládaný projekt.
 
 
Způsobilí žadatelé: obec, městys, město, statutární město a městská část.
 
Termín ukončení příjmu žádostí je 17. prosince 2013. 
 
V případě zájmu či dotazů prosím kontaktujte Ing. Marii Krejčovou.
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více