Zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou a realizace soustav domovních ČOV

VÝZVA Č. 2/2018 NPŽP – PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

Podporované aktivity:

 • Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních přivaděčů pitné vody
 • Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

Dotace:

 • 80 % z celkových způsobilých výdajů
 • min. 100 tis. Kč
 • max. 3 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce a služby související s realizací podporované aktivity
 • projektová příprava (projektová dokumentace, autorský dozor, technický dozor, realizace VŘ, zpracování odborného posudku)
 • publicita

Důležité přílohy k žádosti:

 • odborný posudek dle závazného vzoru včetně zjednodušené projektové dokumentace a položkového rozpočtu
 • stanovisko příslušného odboru krajského úřadu

Příjem žádostí o podporu probíhá do 18. 12. 2020, nebo do vyčerpání alokace

 

VÝZVA Č. 17/2017 NPŽP – DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Podporované aktivity:

 • realizace soustav domovních ČOV do kapacity 50 EO (ekvivalentních obyvatel) v oblastech, kde není z technického nebo ekonomického hlediska možnost napojení ke stokové síti zakončené ČOV
 • realizace technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení o evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele

Dotace:

 • 80 % z celkových způsobilých výdajů
 • maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
  • 1 – 5 EO max. 100 tis. Kč
  • 6 – 15 EO max. 170 tis. Kč
  • 16 – 50 EO max. 240 tis. Kč

Způsobilé výdaje:

 • náklady na realizaci zařízení DČOV
  • nákup zařízení DČOV
  • stavební práce a dodávky nezbytné pro instalaci a zprovoznění (zemní práce, přívod odpadní vody, odtok vyčištěné vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky el. energie atp.)
  • technologie pro nepřetržitý monitoring
 • náklady na realizaci monitorovacích zařízení
 • projektová příprava (projektová dokumentace, autorský dozor, technický dozor, realizace VŘ, zpracování odborného posudku)
 • publicita

Důležité přílohy k žádosti:

 • odborný posudek dle závazného vzoru včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu
 • stanovisko příslušného odboru krajského úřadu zda projekt není v rozporu s PRVKÚK
 • souhlas vlastníků nemovitostí dotčených realizací projektu

Příjem žádostí o podporu do 30. 6. 2019, nebo do vyčerpání alokace

 

V případě Vašeho zájmu či jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na projektovou manažerku Bc. Kristýnu Prokešovou.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více