Aktuality

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo příjem žádostí o dotaci na rozšíření ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny. V dlouhodobém horizontu pak půjde o ubytování pro obyvatele příslušné obce, kteří jsou ohroženi bytovou krizí. Podání žádostí je možné do konce května 2022.

 

 

Plánujete zřídit v obci DĚTSKOU SKUPINU? Máte šanci na dotaci 100 % Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Dne 8. 3. 2022 byla oficiálně vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci na pořízení FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ S/BEZ AKUMULACE pro podnikatele. Od 22. 3. 2022 pak následně bude spuštěn příjem žádostí o dotaci

Rádi bychom Vás opět informovali, že je možné získat dotaci ve výši 100 % na výsadbu listnatých stromů a následné péče na veřejně přístupných místech a dále také nově na hospodaření s vodou v obcích. 

 

Dovolujeme si upozornit na vyhlášení dotace na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků s příjmem žádostí od 1. 2. do 18. 2. 2022.

  • v obci do 2 000 obyvatel
  • v obci od 2001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 

O spolufinancování z grantů Jihočeského kraje můžete požádat ve většině vyhlášených programů až do 14. 1. 2022. Podpořeny budou opravy komunikací, činnost dobrovolných hasičů, vodohospodářská infrastruktura a mnohé další oblasti.

Rádi bychom vás upozornili na vyhlášení dotační výzvy na technickou infrastrukturu k nové zástavbě. Podání žádostí je možné do 7. ledna 2022.

 

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotace na:

  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Termín podání žádosti o příspěvek je do 11. 2. 2022, příp. do 25. 2. 2022 u cyklostezek.

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří rozvoj regionů i v roce 2022. Rádi bychom Vás proto informovali o nově vyhlášených výzvách zaměřených na potřeby obcí a měst

Příjem žádostí již probíhá a končí 17. prosince 2021.

 

Nově zveřejněné dotační výzvy, v rámci kterých bude možné žádat o dotaci na ZDROJE VODY a DOMOVNÍ ČISTIČKU OPADNÍCH VOD (DČOV). Výzvy poběží od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023.

Dnem 24. 8. 2021 se otevřel příjem žádostí do výzvy Národní sportovní agentury pro podporu organizovaného sportu místního charakteru. Žádat lze na sportovní zařízení, které jsou ve vlastnictví či pronajaté sportovnímu klubu či tělovýchovné jednotě.

Bylo vyhlášeno 13. kolo Programu rozvoje venkova na podporu investic do lesů a nezemědělských činností. Příjem žádostí bude probíhat od  5. 10. – 26. 10. 2021.

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Kabina 2021, ve které je možné podávat žádosti o dotaci na sportovní zařízení vč. jejich zázemí v obcích do 3 tis. obyvatel. Míra dotace je až do výše 80 %.

Rádi bychom Vás informovali, že je možné získat až 95% dotaci na SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ. Lze pořídit energeticky úspornou budovu či ji s dosažením energetických úspor zrekonstruova a vybavit. Je možný také nákup vozidel pro účely poskytování sociálních služeb.

 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 12. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 15. června do 13. července 2021.

MV ČR vyhlásilo možnost investičních dotací pro JSDH obcí.

Podání žádostí je možné do 13. 5. 2021.

Lze realizovat:

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Přinášíme přehled dotačních podpor v oblasti vodohospodářských projektů:

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.

Rybníky a malé vodní nádrže pro obce

 

Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace na zázemí, pobytové služby či poříezní automobilu.

Možnosti spolufinancování končí již v dubnu, na stavební projekty v oblasti pobytových služeb pak v červnu.

Využijte dotace Ministerstva financí na opravy, rekonstrukce a výstavby (pro rozšíření kapacit) škol a školek včetně zázemí a dále na opravy a modernizace nájemních bytů obce či pořízení obecních bytů (vč. výkupu nemovitosti).

Rádi bychom Vás informovali, že byla schválena Pravidla pro 11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 6. 10. do 27. 10. 2020.

Kolem nás je spousta nepropustných povrchů, jako jsou např. parkoviště či jiné zpevněné veřejné plochy a prostranství, které slunce rozpaluje a ze kterých rychle odtéká dešťová voda. Tyto povrchy je možné s 85 % dotací vyměnit za povrchy propustné nebo polopropustné, které umožní vodě se namísto okamžitého odtoku vsáknout na místě.

Ministr zemědělství vyhlásil mimořádné 10. kolo PRV s alokací 3,3 mld Kč.

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Rádi bychom vás informovali o aktuálních dotacích na vodohospodářskou infrastrukturu.

Ministerstvo zemědělství po delší odmlce vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na Podporu výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury.

Z Národního programu Životní prostředí je stále možné žádat o dotaci na Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

V rámci boje proti suchu byla z Operačního programu Životní prostředí uvolněna pro obce a města 1 miliarda korun na tzv. VELKOU DEŠŤOVKU.

 

S novým rokem byly vyhlášeny 2 staronové výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o upravené výzvy na pořízení vozidel s alternativním pohonem a vybudování systému domovních ČOV.

 

Níže uvádíme bližší informace k oběma programům a také připomínáme stále probíhající možnost vybudování přírodních zahrad u škol a školek.

Plánujete investovat do svého podnikání? Neváhejte se na nás obrátit, společně zkusíme najít způsob, jak část investice financovat ze zdrojů EU.

Jihočeský kraj zveřejnil seznam možností čerpání grantů pro rok 2020. Přinášíme vám přehled těch nejzajímavějších možností.

Připravili jsme pro Vás přehledný kalendář dotačních příležitostí na rok 2020.

Již nyní se tak můžete podívat, jaké dotační výzvy se v příštím roce chystají.

 

Přinášíme Vám krátký přehled o aktuálních dotačních možnostech v oblasti cestovního ruchu z národních, ale také evropských zdrojů.

Žadatelé mohou čerpat z programu ÚSPORY ENERGIE - zvýhodněné úvěry.

Jedná se o bezúročný úvěr od 850 tis. Kč do 30 mil. Kč s dobou splatnosti až 10 let a odkladem splátek 4 roky. Úvěr lze použít na maximálně na 70 % způsobilých výdajů projektu.

 

 

 

Ministr životního prostředí posílá 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky mají sloužit obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil nové dotace pro podnikatele na úsporu energií a také na podporu cestovního ruchu.

 

Rádi bychom vás informovali o blížících se možnostech na získání dotace z fondů EU na rozvoj vašeho turistického zařízení.

Níže uvádíme možnosti, kterých jako provozovatelé hotelů, penzionů, lázní, restaurací či jiných turistických zařízení můžete využít.

 

Ke konci roku budou moci také malé začínající podniky požádat o příspěvek na nové stroje, technologie a vybavení.

Ministerstvo zemědělství připravuje k vyhlášení 8. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.
Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

Výzva SFRB je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální bydlení je určeno pro domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Ze dvou dotačních titulů můžete žádat na zateplení, a to jak veřejných budov, tak bytových domů.

Až do října letošního roku je možné žádat na opatření posílení přirozených funkcí krajiny a na zlepšení kvality prostředí v sídlech.

Do 14. 6. 2019 je možné podávat žádosti v rámci HZS ČR na nákup techniky a stavby/rekonstrukce požárních zbrojnic. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační výzvu na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační výzvy, které poběží až do února. Dotaci bude možné získat na výstavbu/přestavbu/dostavbu podporovaných bytů a komunitních domů pro seniory. Dále je možné žádat na vybudování bezbariérového přístupu do domu, pořízení výtahu do bytového domu nebo na technickou infrastrukturu. 

 

V rámci programu Úspory energie lze pořídit nové stroje či technologie do vaší provozovny.

 

Chtěli bychom vás seznámit s vyhlášenou dotací Ministerstva zemědělství na podporu opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích, z které je možno spolufinancovat rekonstrukce či výstavby rybníků a malých vodních nádrží.

Ministerstvo Zemědělství  vyhlásilo výzvu programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“.

V této výzvě lze žádat na akce zmírňující dopady sucha a dále na rozšiřování a budování kanalizací a čistíren odpadních vod.

 

Ve dnech 9. 10. až 30. 10. 2018 bude probíhat příjem žádostí o dotaci z PRV. Pravděpodobně se bude jednat o poslední kolo PRV, ve kterém bude možno žádat na zemědělské dotace, proto neváhejte s podáním žádosti a kontaktujte naše projektové manažery ještě dnes. 

Na sběrné dvory, sběrná hnízda, třídící a dotřiďovací linky a další můžete žádat ještě dnes! 

 

Státní fond dopravní infrastruktury mimořádně již nyní vyhlásil výzvy k podání žádostí o dotaci. Podpořeny budou výstavby nebo opravy cyklostezek a projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Podání žádostí je do listopadu 2018.

Z Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva na spolufinancování akcí zaměřených na PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY a dále na DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD.

Žádejte o dotaci z Ministerstva vnitra na stavbu či rekonstrukci požární zbrojnice, pořízení nového dopravního automobilu či pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil šesté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do nezemědělských činností, podpora agroturistiky nebo zahájení činnosti mladých zemědělců.Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 3. do 24. dubna 2018.

Byly vypsány nové národní dotace v následujících programech: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, Údržba a oprava polních cest. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišťopravu místních komunikací nebo na budování sportovní infrastruktury.

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 15. 1. 2018.

 

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil páté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do zemědělských podniků, do zpracování zemědělských produktů nebo investice do lesní techniky.Příjem žádostí o dotaci již probíhá a končí 30. října 2017!

Je tu září a Státní fond dopravní infrastruktury opět vyhlašuje výzvy k podání žádostí o dotaci. Podpořeny budou výstavby nebo opravy cyklostezek nebo křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou. V nejbližších dnes bude také vyhlášena výzva na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil páté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do zemědělských podniků, do zpracování zemědělských produktů nebo investice do lesní techniky.Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 10. do 30. října 2017.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo nový dotační titul na podporu sportovní infrastruktury. Možnými žadateli o dotaci jsou obce do 3 000 obyvatel, které jsou zřizovatelem základní školy. Dotace je poskytována do výše 70 % uznatelných nákladů akce.

Rádi bychom Vás informovali o právě vyhlášené výzvě týkající se výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o I. výzvu pro tento rok vyhlašovanou Ministerstvem zemědělství. Dotace je poskytována ve výši až 70 % v závislosti na velikosti obce. Žádosti lze podávat do 31. 8. 2017.

Projektoví manažeři společnosti GARANTA CZ zpracovali obci Košín na Táborsku žádost o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. Tato žádost byla vybrána k financování a podívat se do obce, která získá na 28 domovních čističek téměř 3 miliony korun, se přijel sám ministr životního prostředí Richard Brabec. A naši projektoví manažeři nemohli u této schůzky chybět!

Jihočeský kraj vyhlásil další dotační program na Opravy místních komunikací.  Podávat žádosti bude možné do 5. 5. 2017. Dotace je 50 %, max. 1 mil. Kč. 

V průběhu dubna 2017 se budou přijímat žádosti o dotaci do 4. kola PRV. Podpořeny budou projekty mladých začínajících zemědělců, diverzifikace činnosti nebo investice do lesů. Připravte se včas a získejte finanční prostředky na realizaci svých záměrů!

Vánoční čas je za námi a jsou tu opět nové dotační možnosti pro obce. Nyní máte možnost získat finanční prostředky na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Můžete si ve své obci opravit kapličku, kříž, hřbitov nebo historický zemědělský objekt, případně vytvořit nebo obnovit odpočinkové místo či nově také opravit polní cestu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišť, obnovu drobných sakrálních staveb, opravu místních komunikací nebo na výstavbu podporovaných bytů a zajištění bezbariérovosti bytových domů.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět nabízí možnost získat nemalé finanční prostředky na výstavby, rekonstrukce nebo opravy cysklostezek, autobusových zastávek, chodníků nebo nově i mimoúrovňové křížení komunikací.

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí možnosti financování projektů vedoucích k posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení prostředí ve městech a obcích. Na obě tyto výzvy je vyčleněno přes 700 miliónů korun.

Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje investice do vzdělávací infrastruktury. Aktuální výzva nabízí dotace pro základní školy.

Operační program Životní prostředí nabízí v nových výzvách možnosti budování nebo modernizace sběrných dvorů nebo pořízení domácích kompostérů. Dotaci až 85% mohou získat žadatelé, kteří svou žádost o dotaci podají do 30. 11. 2016!

V říjnu 2016 proběhne 3. kolo příjmu žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova! Žadatelé by již nyní měli chystat své projekty. V rámci podzimního kola budou moci získat zemědělci, potravináři, krmiváři nebo vlastníci či nájemci lesa finanční prostředky na investice do zemědělských a potravinářských podniků, na budování a rekonstrukce lesních cest nebo na pořízení lesnické techniky.

Již zanedlouho bude vyhlášena nová výzva na energeticky úsporná opatření v bytových domech z IROPu a oproti výzvě stávající přinese pro žadatele některé pozitivní změny!

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou aktuálně vyhlášeny dvě zajímavé výzvy - jedna na podporu rozvoje soiciálních služeb a druhá na vybudování, rekonstrukce a vybavení středních a vyšších odborných škol.

Nestihli jste 1. kolo příjmu žádostí na výstavbu a údržbu cyklostezek ze SFDI nebo Váš projekt nesplňuje podmínky IROPu? Státní fond dopravní infrastruktuy vypisuje 2. kolo!

PGRLF a.s. nově poskytuje investiční, provozní úvěry a úvěry na nákup zemědělské půdy s možností snížení jistiny úvěru až o cca 405 000 Kč.

Nyní může Vaše město nebo obec získat 100%-ní dotaci na tzv. neproduktivní investice a preventivní opatření v lesích. Příjem žádostí již v květnu!

Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod? Pak je zde právě pro Vás možnost využít podpory na Výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizacíAkce je určena pro obce do 1 000 obyvatel, případně pro místní (městské) části do 1 000 obyvatel, a svazky obcí.

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí možnosti financování projektů vedoucích k posílení přirozených funkcí krajiny a zlepšení prostředí ve městech a obcích. Na obě tyto výzvy je vyčleněno přes půl miliardy korun.

Dnes byly zveřejněny mimo jiné výsledky dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu místních komunikací. A všechny žádosti, které zpracovala a podala opavská pobočka GARANTA CZ , byly zařazeny mezi DOPORUČENÉ!

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlašuje výzvu na výstavbu a rekonstrukci přestunpních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Dotace je poskytována ve výši 85 - 90 %, maximální výdaje na projekt mohou být 50 mil. Kč. Příjem žádostí o dotaci potrvá do září 2016.

V polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova. Bude se jednat o projekty zaměřené na mladé začínající zemědělcena jiné než zemědělské činnostivývoj nových produktů nebo na obnovu a ochranu lesů.

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech podpory pro obce a města z prostředků Nadace ČEZ. Jedná se o programy na podporu veřejně prospěšných projektů, vybudování hřišť, liniovou výsadbu stromů nebo osvětlení přechodů pro chodce.

Program rozvoje venkova, poskytující dotace především zemědělským podnikatelům, chystá druhé kolo příjmu projektových žádostí. Příjem žádostí o podporu prostředníctvím Portálu Farmáře bude probíhat v květnu. Pravidla pro žadatele, která definují konkrétní podmínky, by však měla být známa již v únoru. Proto neváhejte a již teď se začněte na 2. kolo PRV připravovat.

Rádi bychom Vás informovali, že nyní můžete získat finanční prostředky na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Můžete si ve své obci opravit kapličku, kříž, sochu nebo historický zemědělský objekt, případně vytvořit nebo obnovit odpočinkové místo. 

Po klidných a příjemných vánočních svátcích a novoročním návratu do reality připomínáme aktuální výzvy z IROPu, do kterých lze předkládat žádosti o dotaci. Jedná se konkrétně o dotace určené na rozšíření kapacit mateřských škol, snížení energetické náročnosti bytových domů nebo na komunikace pro pěší a cyklisty.

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na snížení energetické náročnosti veřejných budov z Operačního programu Životní prostředí. 

Nyní můžete využít možnost podat žádost o dotaci na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v sociálním podnikání a v oblasti sociálních služeb z Integrovaného regionálního operačního programu.

Rádi bychom vám představili aktuálně vyhlášené programy Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu dopravní infrastruktury pro nadcházející rok 2016.

Od 15. 10. 2015 byla spuštěna 2. vlna výzev z Operačního programu Životní prostředí. Podpora bude zaměřena na výstavbu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury, zavádění systémů sledování kvality ovzduší, výstavbu či modernizaci bioplynových stanic nebo rekultivaci starých skládek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu postupně zveřejňuje výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dne 21. 9. 2015 je plánováno vyhlášení výzvy do programu podpory TECHNOLOGIE.

 

Využijte vyhlášení nových výzev zaměřených na vodohospodářské projekty, nakládání s odpady a ochranu a péči o krajinu.

Nastává poslední možnost pro obce do 500 obyvatel čerpat dotaci na zeleň v sídlech z Operačního programu Životní prostředí. Podpora se vztahuje na obnovu a revitalizaci zeleně v sídlech, tj. obnovu parků, výsadbu stromořadí, alejí, zahrad, výsadbu vegetace s přírodě blízkým charakterem či odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

Neváhejte a zkonzultujte s námi váš projektový záměr! Bližší informace o jednotlivých programech naleznete již nyní v našich aktuálních letácích.

Ministerstvo životního prostředí nabízí možnost čerpání dotací v šesti oblastech.

Přečtete si o nás v novém dubnovém čísle jihočeského časopisu Barbar!

Dne 30. 1. 2015 byla vyhlášena nová výzva z Operačního programu životní prostředí, a to poslední výzva z programového období 2007 – 2014. Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015. Další dotační možnosti nabízí také Státní fond životního prostředí.

Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlásilo příjem žádostí na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.

V lednu 2015 se chystá vyhlášení dalšího kola Programu rozvoje venkova zaměřeného na MODERNIZACI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ. Dotace je zaměřena na pořízení zemědělských strojů a technologií v rámci rostlinné a živočišné výroby.

Program EFEKT je zaměřen na hospodárné užití energie, snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků, na rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na pilotní projekty a na poradenství a propagaci.

V nově vyhlášených výzvách MMR ČR je možno žádat na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury k nové zástavbě či na programy podpory zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

U devítiletých základních škol ve spádových oblastech velkých měst jde rozšířit jejich kapacitu pomocí dotace Ministerstva financí.

Byl vyhlášen Program obnovy venkova 2015 zaměřený na projekty obnovy a rozvoje venkova, činnost mikroregionů a škol obnovy venkova a na dotace úroků z úvěrů.

2. října 2014 byl mimořádně vyhlášen program „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR.

Státní fond dopravní infrastruktury nabízí příspěvek na realizaci akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy či údržbu a výstavbu cyklostezek.

 Pro IROP je na období 2014–2020 určeno 4,63 miliardy eur (tedy 127,4 miliardy korun).

 

Vláda schválila programové dokumenty pro nové operační programy v období 2014 2020!

LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

MŽP schválilo Plán výzev na rok 2014

Jihočeský kraj vyhlásil 24.1. 2014 nové zajímavé granty

Využijte možnosti získat grant v neomezené výši!

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 13.12.2013 mimořádné kolo příjmu žádostí z PRV

Program Ministerstva životního prostředí

Program vypsaný Státním fondem životního prostředí ČR

Výzva k podávání žádostí do 17. 2. 2014

Odstraňování bariér v úředních budovách a domech s pečovatelskou službou

Čtyři nové dotační tituly pro obce do 3 000 obyvatel!

Operační program podnikání a inovace

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Rozvoj infrastruktury školství a cestovního ruchu, modernizace silniční sítě

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovodPak je zde právě pro Vás možnost využít podpory na Výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizacíAkce je určena pro obce do 1 000 obyvatel, případně pro místní (městské) části do 1 000 obyvatel, a svazky obcí.

Přestože je léto ještě v plném proudu, byla již vydána pravidla na 7. kolo přijmu žádostí do PRV. Jedná se patrně o poslední podzimní kolo, z kterého můžete získat dotaci na lesní techniku, proto neváhejte využít možná poslední příležitost k podpoře Vašeho projektu!

 

Ve dnech 9.10. až 30.10. 2018 bude opět probíhat příjem žádostí na zemědělské dotace. Pravděpodobně se bude jednat o poslední kolo, ve kterém bude možné žádat, proto neváhejte s podáním žádosti a kontaktujte naše projektové manažery ještě dnes. 

Aktuální výzva Kabina 2021 nabízí podporu sportovišť a jejich zázemí v obcích do 3 000 obyvatel. 

 

Nově zveřejněně dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí, v rámci kterých bude možné žádat o podporu na Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Zároveň se také otevírá možnost žádat o dotaci na zlepšení čištění splaškových vod pomocí DOMOVNÍCH ČISTÍREN (DČOV) pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

 

rádi bychom Vás opět informovali, že je možné získat dotaci ve výši 100 % na výsadbu listnatých stromů a následné péče na veřejně přístupných místech

Dne 8. 3. 2022 byla vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci na pořízení FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ S/BEZ AKUMULACE pro podnikatele. Od 22. 3. 2022 pak následně bude spuštěn příjem žádostí o dotaci. Pokud máte zájem o pořízení FVE na budovy svých sídel, provozoven popř. na přístřešky (pro automobily, skladování materiálu apod.), nyní bude skvělá příležitost si právě fotovoltaickou elektrárnu s dotací pořídit.  

Dne 8. 3. 2022 byla vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci na pořízení FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ S/BEZ AKUMULACE pro podnikatele. Od 22. 3. 2022 pak následně bude spuštěn příjem žádostí o dotaci. Pokud máte zájem o pořízení FVE na budovy svých sídel, provozoven popř. na přístřešky (pro automobily, skladování materiálu apod.), nyní bude skvělá příležitost si právě fotovoltaickou elektrárnu s dotací pořídit.  

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více