Veřejné zakázky

Součástí realizace projektu je obvykle realizace zadávacího řízení na dodávky, služby či stavební práce. Příjemci dotací, státní instituce, územně samosprávní celky a další se musí řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek či dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Společnost GARANTA CZ a.s. je schopna připravit a realizovat veškeré druhy zadávacího řízení, a to jak dle zákona, tak dle specifických pravidel pro příjemce dotace.
 
Nabízíme Vám administraci zadávacích řízení dle zákona i mimo režim zákona – kontaktujte nás.
 
Společnost GARANTA CZ a.s. v rámci zadávacího řízení zajišťuje:
 
 • zpracování a vypsání výzvy k předkládání nabídek či oznámení o zakázce,
 • zpracování textové části zadávací dokumentace,
 • rozmnožení, kompletaci a výdej zadávací dokumentace uchazečům o zakázku, příp. zveřejnění dokumentace,
 • organizaci průběhu přejímání nabídek v zadávacím řízení,
 • účast a odbornou spolupráci při otevírání obálek s nabídkami včetně vypracování příslušné dokumentace a protokolu,
 • účast a odbornou spolupráci při hodnocení relevantních nabídek včetně vypracování příslušné dokumentace a protokolu a zprávy o hodnocení nabídek,
 • oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení nabídky,
 • vypracování stanoviska zadavatele v případě podání námitek a jejich projednání s dotyčným uchazečem,
 • při podání námitek k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) předání kompletních podkladů o průběhu veřejné zakázky ÚOHS a řešení námitek s ÚOHS včetně podání vysvětlení,
 • oznámení o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem,
 • oznámení na Věstníku veřejných zakázek, 
 • zajištění řádného průběhu a ukončení veřejné zakázky.
 
Nabídka pro uchazeče
 
Uchazečům zadávacích řízení nabízíme kontrolu jejich nabídek a to tak, aby nabídka plně odpovídala zákonným požadavkům a konkrétním požadavkům zadavatele.

 


Itchy (jpg, 6167 kB)
Pepík (jpg, 3864 kB)
Miňonka (jpg, 4683 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více