Aktuální výzvy IROP

Po klidných a příjemných vánočních svátcích a novoročním návratu do reality připomínáme aktuální výzvy z IROPu, do kterých lze předkládat žádosti o dotaci. Jedná se konkrétně o dotace určené na rozšíření kapacit mateřských škol, snížení energetické náročnosti bytových domů nebo na komunikace pro pěší a cyklisty.

 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Příjem žádostí: 14. 12. 2015 - 22. 4. 2016

Oprávnění žadatelé:

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
 • obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace

Výše dotace:

 • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku - 90% celkových způsobilých výdajů
 • kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí - 90% celkových způsobilých výdajů
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti školství - 95% celkových způsobilých výdajů
 • ostatní subjekty - 85% celkových způsobilých výdajů

minimální výše celkových způsobilých výdajů: 750 000 Kč

maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč

Podporované aktivity:

 • stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení budov a učeben nebo pořízení kompenzačních pomůcek za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Hlavní přílohy:

 • pravomocné územní rozhodnutí
 • žádost o vydání stavebního povolení
 • projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení
 • položkový rozpočet stavby
 • studie proveditelnosti

 

Energetické úspory v bytových domech

Příjem žádostí: 18. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Oprávnění žadatelé:

 • vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě FO nepodnikajících

Výše dotace liší dle typu záměru a žadatele:

 • dotace pro obce u projektů zaměřených na zateplení a výměnu výplní otvorů - 27% - 34,2% celkových způsobilých výdajů
 • dotace pro obce u projektů na výměnu zdroje tepla - 27% celkových způsobilých výdajů

minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč

maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč

Podporované aktivity:

 • zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • výměna zdroje tepla pro vytápění
 • výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Hlavní přílohy:

 • projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení
 • žádost o vydání stavebního povolení
 • položkový rozpočet
 • energetické hodnocení

 

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Příjem žádostí: 21. 12. 2015 - 29. 4. 2016

Výše dotace:

 • pro obce - 90% celkových způsobilých výdajů

minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč

maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč

Podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikace pro pěší
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce  přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
 • rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro cyklisty
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a.b a C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce s dopravním značením C8a,b, C9a.b a C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
  • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami

Hlavní přílohy:

 • územní rozhodnutí
 • žádost o vydání stavebního povolení
 • projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení
 • studie proveditelnosti
 • karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
 • audit bezpečnosti
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více