Dotace na vodovody a kanalizace

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo novou výzvu na "Podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací"

V rámci programu je možno žádat na:

a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

b) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel,

c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích,

d) výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce),

e) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu,

f) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV,

g) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.

 

Akce budované k účelu uvedenému v písmenech b) až g) musí být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel.

Výše dotace je: max. 80 % (10% dofinancování z krajského rozpočtu)

 

Výše dotace z Ministerstva zemědělství:

  •  pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel - 70 %,
  •  pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500 - 65 %,
  •  pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1 000 - 60 %,
  •  pokud je žadatelem obec s více než 1 000 obyvateli - 55 %.

 

Dotaci lze v odůvodnitelných případech ještě zvýšit o 5%.

Maximální výše dotace je 50 mil. Kč. Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele jsou u podprogramu „vodovody“ max. 70 tis. Kč bez DPH a u podprogramu „kanalizace“ 80 tis. Kč bez DPH.

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) - stanovisko zajistí naše firma.

Žádosti lze podávat od 20. 9. 2018 do 15. 1. 2019 do 15:00 hodin.

V případě že máte projekčně připravenou vodohospodářskou akci, nebo aktuálně nějakou připravujete, neváhejte se obrátit s konzultací na naši firmu.

Akce lze realizovat do konce roku 2022. Ministerstvo Zemědělství do této doby má připraveno téměř 5 miliard korun. Úspěšnost podaných žádostí firmy GARANTA CZ a.s. v tomto dotačním programu je 100%.

Ministerstvo zemědělství dále aktuálně připravuje pravidla na další výzvu v rámci programu „Drobné vodní toky a malé vodní nádrže“, kde lze žádat na výstavbu či rekonstrukci a odbahnění obecních rybníků včetně požárních nádrží.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více