PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Po delší odmlce vyhlásilo Ministerstvo zemědělství dlouho očekávanou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na Podporu výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

V této výzvě lze žádat na akce zmírňující dopady sucha a dále na rozšiřování a budování kanalizací a čistíren odpadních vod.

Podporované aktivity

 1. opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

 2. výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel,

 3. výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích,

 4. výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce),

 5. výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu,

 6. dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV,

 7. odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.

Akce budované k účelu uvedenému v písmenech b) až g) musí být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel.

Výše dotace

 • max. 80 % (až 70 % MZe + 10 % dofinancování z krajského rozpočtu),

 • maximální výše dotace je 50 mil. Kč. Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele jsou

  • u podprogramu „vodovody“ max. 80 tis. Kč bez DPH

  • u podprogramu „kanalizace“ 90 tis. Kč bez DPH

  • v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace 100 tis. Kč bez DPH

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) - stanovisko zajistí naše firma.

K předkládaným projektům musí být vydáno pravomocné stavební povolení, případně stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci není vyžadováno

Příjem žádostí o dotaci do 30. 10. 2020

________________________________________

Dále jsme Vás chtěli informovat o stále probíhajícím dotačním programu v rámci Národního programu Životní prostředí na Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Podporované aktivity

 • Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či

 • Realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce, nefunkčních přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.)

 • Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

Výše dotace

 • 60 % až 80 %

 • min. 100 tis.

 • max. 3 mil. Kč

Příjem žádostí do 18. 12. 2020

 

V případě zájmu o více informací či jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více