"Rybníčky" z dotace OPŽP

„RYBNÍČKY“ – OPŽP

podání žádostí do 31. 10. 2019

Posílení přirozených funkcí krajiny

 • realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu, vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními, podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi => dotace - 80 %,
 • zprůchodnění migračních bariér pro vybrané živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury (např. tzv. žabí přechody) => dotace - 75 %,
 • realizace a obnovy malých vodních nádrží => dotace - 60 % (90 % Natura 2000 nebo ÚSES),
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv (terénní úpravy koryta) dotace - 80 %
 • opatření zamezující vodní erozi (trávní pásy, průlehy)
 • podpora soustředěného odtoku povrchové vody (terasy, hrázky, remízky, meze, svodné příkopy) => dotace - 80 % dotace

Zlepšení kvality prostředí v sídlech

 • studie systému sídelní zeleně zpracované autorizovaným architektem (pro obor zahradní a krajinářská tvorba) v souvislosti s realizací konkrétního opatření,
 • zakládání parků, zahrad, sadů, uličního stromořadí, alejí, lesoparků, remízků, solitérní dřeviny,
 • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně,
 • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní, jezírek, mokřadů, částí vodních toků apod.) prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí
 • dotace 60 %

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více